oZ在电子天平中是什么意思?

全部展开

Oz是盎司符号的缩写,中文术语“盎司”(香港译为盎司)是英文计量单位,在英国也被称为两个重量单位。

重量单位1盎司= 28。

35克(g)恒定盎司:重量单位。

常见的缩写是盎司。

平均

1盎司= 28。

350克1盎司= 16桶16盎司= 1磅盎司:重量单位。

常见的缩写是盎司。

Tr(英语),盎司

t(美)。

通常用于测量贵金属,例如金和银。

1盎司= 31。

1035克12盎司= 1磅磅盎司:单位重量,常见的缩写是apoz。

1盎司= 31。

液体盎司1030克:体积计量单位,表示为液体盎司1盎司= 28。

41毫升1美国流体盎司= 29。


原文链接:,转发请注明来源!
评论已关闭。